Schedule Week

12:00am

The Fox Demon Love

Ge Tian, Hua Kun, Yuan Jing, Wang Si Yi

Zhang Shao Jun

01:45am

Mama Ghost

Nadhira Hill, Daffy Putra Shantony, Yunine Fahriza Inez, Ni Made Chandra Puspita

Joel Fadly

03:20am

Beneath the Surface

Georgie Bank, Nicola Wright, Stephanie Lodge, Annie Knox

Scott Jeffrey, Rebecca Matthews

05:00am

Deep in the Sea

Niu Hao Lin, Shen Li Hua, Yang Xue, Yu Zi, Zhao Jing Jing

Bian Jun

06:30am

Hostage

Nico De Castris, Nicole Henderson

Eddie Augustin

08:00am

The Fox Demon Love

Ge Tian, Hua Kun, Yuan Jing, Wang Si Yi

Zhang Shao Jun

09:45am

Mama Ghost

Nadhira Hill, Daffy Putra Shantony, Yunine Fahriza Inez, Ni Made Chandra Puspita

Joel Fadly

11:20am

Beneath the Surface

Georgie Bank, Nicola Wright, Stephanie Lodge, Annie Knox

Scott Jeffrey, Rebecca Matthews

01:00pm

Deep in the Sea

Niu Hao Lin, Shen Li Hua, Yang Xue, Yu Zi, Zhao Jing Jing

Bian Jun

02:30pm

Hostage

Nico De Castris, Nicole Henderson

Eddie Augustin

04:00pm

The Fox Demon Love

Ge Tian, Hua Kun, Yuan Jing, Wang Si Yi

Zhang Shao Jun

05:45pm

Mama Ghost

Nadhira Hill, Daffy Putra Shantony, Yunine Fahriza Inez, Ni Made Chandra Puspita

Joel Fadly

07:20pm

Beneath the Surface

Georgie Bank, Nicola Wright, Stephanie Lodge, Annie Knox

Scott Jeffrey, Rebecca Matthews

09:00pm

Darkroom

Ella Cruz, Bret Jackson, Jack Reid

Pedring Lopes

10:35pm

Get in the Dark

Han Dong, Chen Zi Han

Cheng Si Yu