Schedule Week

12:20am

Get in the Dark

Han Dong, Chen Zi Han

Cheng Si Yu

02:00am

Hostage

Nico De Castris, Nicole Henderson

Eddie Augustin

03:30am

Bell Chamber

Monica Chan, Cheng Pei Pei, An Ze Hao, Yang Jing Ru

Liu Ning

05:00am

Hollow

Pat Garett, Pete Bird, Ellie Jeffreys, Ben Manning

Jonathan Zaurin

06:55am

The Lift

Yu Duong, Mai Bich Tram, Nguyen Xuan Hiep

Peter Mourougaya

08:20am

Get in the Dark

Han Dong, Chen Zi Han

Cheng Si Yu

10:00am

Hostage

Nico De Castris, Nicole Henderson

Eddie Augustin

11:30am

Bell Chamber

Monica Chan, Cheng Pei Pei, An Ze Hao, Yang Jing Ru

Liu Ning

01:00pm

Hollow

Pat Garett, Pete Bird, Ellie Jeffreys, Ben Manning

Jonathan Zaurin

02:55pm

The Lift

Yu Duong, Mai Bich Tram, Nguyen Xuan Hiep

Peter Mourougaya

04:20pm

Get in the Dark

Han Dong, Chen Zi Han

Cheng Si Yu

06:00pm

Hostage

Nico De Castris, Nicole Henderson

Eddie Augustin

07:30pm

Bell Chamber

Monica Chan, Cheng Pei Pei, An Ze Hao, Yang Jing Ru

Liu Ning

09:00pm

Funeral Vigil

Zhang You, Song Ci

Li Dong

10:35pm

X-Cross

Nao Matsushita, Ami Suzuki, Hiroyuki Ikeuchi

Kenta Fukasaku